УСТАВ

НА

ГРАЖДАНСКО  СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

в обществена полза

“Историческа пробуда”

 

Приет на учредително събрание,

състояло се в гр. София

на 09.11.2010 г., променен на общо събрание провело се на 03.10.2012г. и на 16.01.2020г.

 

 

                         I.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

           Статут

           Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Уставаи Решението на учредителното събрание.

           (2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

           (3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.

           (4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

           Наименование

           Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е Гражданско сдружение с нестопанска цел в обществена полза “Историческа пробуда”

           (2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъде посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

           (3) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона.  Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

           Седалище и адрес на управление

           Чл. 3.  Седалището и адресът на сдружението са:

            гр. София, Район „Лозенец”, ул. „Слав Караславов” №7

             Клон на сдружението

             (1) Управителя на клона се избира от общото събрание по предложение на Управителния съвет.

             (2) Клона има всички права и задължения съгласно ЗЮЛНЦ, както и майката

             (3) Управителя на клона има право да подписва всякакви документи и да придобива и да се разпорежда с имущество на клона.

            (4) Управителя на клона има същите права, като член на управителен съвет на майката на клона.

             (5)Управителя се отчита пред Управителния съвет на майката на всеки 6 месеца за дейността си.

             (6)Управителя на клона изпълнява решения на Управителния съвет на майката.

            (7) Клона представлява сдружението на местно ниво и подпомага дейността му.

             (8) Клоновете на сдружението могат да бъдат неограничен брой на територията на страната, но не повече от един клон във всяко населено място, като се учредяват от общото събрание и се вписват в ТРРЮЛНЦ.

           Срок

           Чл. 4.  Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

           Определяне на дейността

           Чл. 5.  Сдружението осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в: развитието и утвърждаването на духовните и нравствени ценности, гражданското общество, образованието, науката и културата; благотворителна дейност, опазването и представянето на българското културно наследство.

           Основни цели на сдружението

           Чл. 6.  Основни цели на сдружението са:

            набиране на средства  за реставрация и подпомагане на храм „Свети Георги”, с. Лютиброд, опазване и експониране на паметниците на културатакакто и оказване на подкрепа на други храмове и манастири на територията на Република България. Изграждане на посетителски културно-информационенцентър в с.Люти брод.                         

           Средства за постигане на целите на сдружението

           Чл. 7.  Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

 дарения,спонсорства, придобиване на движима и недвижима собственост, завещания , доброволни транслативни сделки и от членски внос.

 

                           II. ЧЛЕНСТВО

           Членски права и задължения

           Чл. 8. (1) Членуването в сдружението е доброволно. 

                     (2) Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовночленския си внос.

           Чл. 9.  Всеки член на сдружението има право:

           1.  да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;

           2.  да бъде избиран в неговите органи на управление;

           3.  да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите науправление;

           4.  да бъде информиран за дейността на сдружението;

           5.  да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите отдейността му.

           Чл. 10.  Всеки член на сдружението е длъжен:

           1.  да внася ежемесечно членския си внос;

           2.  да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;

           3.  да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

           Чл. 11.  Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.

           Придобиване на членство

           Чл. 12.  Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание.  Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

           Прекратяване на членство

           Чл. 13.  (1) Членството се прекратява:

           1.  с едностранно волеизявление до сдружението;

           2.  със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

           3.  с изключване;

           4.  с прекратяването на юридическото лице - член на сдружението;

           (2) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от общото събрание.  В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението.  Определяне на размера на вземането се извършва по реда на чл. 49, ал. 3 от настоящия устав.

           (3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на  виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.  Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

           (4) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членскивнос и неучастие в дейността на сдружението.  Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

                          III.  ИМУЩЕСТВО

           Имущество

           Чл. 14.  Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, движимо и недвижимо имущество, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимостот действуващите нормативни актове.

           Източници на средства на сдружението

           Чл. 15. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос.  Членският внос е в размер на 5 лева и се заплаща всеки месец.  Срокът за внасянето на членския внос е до 10 число на месеца, следващ този, за който се отнася.

           (2) По решение на общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решениена общото събрание.  В решението си общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските.  Решението се взема с обикновено мнозинство от членовете на сдружението.

           (3) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

           (4) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 3 се определя от общото събрание на сдружението.

           (5) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

           Стопанска дейност

           Чл. 16.(1) Сдружението може да придобива в собственост, да отчуждава и обременява, както и да наема основни и оборотни средства, движимо и недвижимо имущество, необходими за осъществяване на дейността и постигане на целите на сдружението, както и да сключва договори за представителство, поръчка и възлагане.

           (2.) Извършваната стопанска дейност е в рамките на разрешената от ЗЮЛНЦ за обезпечаване дейността на сдружението и няма за цел спекулативна печалба по смисъла на ТЗ.

           (3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

           Покриване на загуби

           Чл. 17.  При наличие на загуби според годишния счетоводен отчет, Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението.  Решението се взема с обикновено мнозинство от всички членове на сдружението.

                          IV.  УПРАВЛЕНИЕ

           Органи на сдружението

           Чл. 18.  Органите  на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

           Общото събрание

           Чл. 19.  В Общото събрание участвуват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

 

 

           Представителство

           Чл. 20. (1) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

           (2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

           (3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението,като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

           (4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

           (5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

           Компетентност на Общото събрание

           Чл. 21.  Общото събрание:

           1.  изменя и допълва Устава на сдружението;

           2.  приема други вътрешни актове;

           3.  преобразува и прекратява сдружението;

           4.  приема и изключва членове;

           5.  избира и освобождава членовете на Управителния Съвет и определя възнагражденията им;

           6.  одобрява годишния финансов отчет;

           7.  назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението.

           8.  разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване начленство;

           9.  взема решение за откриване и закриване на клонове;

           10. взема решение за участие в други организации;

           11.  приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;

           12.  приема бюджета на сдружението;

           13.  взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;

           14.  приема отчета за дейността на Управителния съвет;

           15.  отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;

           16. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.

 

 

           Провеждане на общо събрание

           Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание.  Първото общо събрание може да се проведе най-късно един месец след учредяване на сдружението.

           (2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет -извънредно Общо събрание.

           Свикване на Общото събрание

           Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет.  То може да се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението.

           (2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

           (3) Свикването се извършва чрез покана до членовете и обява поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.

           (4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане,предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общотосъбрание и по чия инициатива то се свиква.

           Право на сведение

           Чл. 24.  Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание,трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на изпращане на поканата за свикване на Общотосъбрание.  При поискване те се представят на всеки член безплатно.

           Списък на присъстващите

           Чл. 25. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители.  Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

           (2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили засвоето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

           Кворум

           Чл. 26.  Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове,представляващи повече от половината от всички членове.  При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

           Право на глас

           Чл. 27.  Всички членове имат право на един глас.

           Конфликт на интереси

           Чл. 28.  Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

           1.  предявяване на искове срещу него;

           2.  предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.

           3.  при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

           Мнозинство

           Чл. 29. (1) Решението на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство от присъстващите.

           (2) За решенията по чл. 21, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

           Решения

           Чл. 30. (1)Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

           (2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

           Протокол

           Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.  Протоколът се води според изискванията на закона.

           (2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете.  Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общотосъбрание.

           (3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

           Управителен съвет

           Чл. 32. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

           (2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5(пет) години.

           (3) Управителният съвет е в състав от 3 (трима) до 7 (седем) члена, които са членове на сдружението.

           (4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

           (5) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.        

           Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да:

           1.  имат постоянно местоживеене в страната;

           2.  притежават подходяща професионална квалификация и опит;

           3.  не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

             Състав на Управителния съвет:

-       Николай Боянов Маринов -  Председател

-       Христо Ивов Шумански

-       Димитър Теодоров Русинов

           Права и задължения на Управителния съвет

           Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

           (2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

           (3) Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател ,Заместник-председател и секретар от членовете си.

           (4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.

           (5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

           (6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.

           (7) Управителният съвет приема организационно- управленската структура, реда за приемане и освобождавне на нови членове и други вътрешни правила на сдружението.

           (8) Управителният съвет взема решения за придобиване, от чуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.

           (9) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.

           (10) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейносттана сдружението.

           (11) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.

           (12) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

           (13) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези,които са от компетентността на Общото събрание.

           (14) Сдружението се представлява от членовете на Управителния съвет заедно и по отделно.

           Кворум и мнозинство

           Чл. 35. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета.  Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

           (2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 34, ал. 8 - 9 от устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.

           (3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.  Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.  Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

           (4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:

           1.  съществена промяна на дейността на сдружението;

           2.  съществени организационни промени;

           3.  дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;

           4.  вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.

           Чл.36. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

           Отговорност на членовете на Управителния съвет

           Чл. 37. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.

           (2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за на стъпилите вреди.

           Възнаграждение на членовете на Сдружението.

           Чл.38. (1) Членовете на Сдружението имат право на  възнаграждение ,при извършена определена работа.  Размерът на възнаграждението се определя от Управителния съвет.

           (3) Управителния съвет може да възлага с договор извършването на определени дейности на лица специалисти в дадена област ,свързана с предмета на дейност на Сдружението и с цел постигане на неговите цели.

 

                      V.  ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

           Документи по годишното приключване

           Чл.39.  Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността .

           Съдържание на отчета за дейността

           Чл. 40.  В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

           Приемане на годишното приключване

           Чл. 41. Годишният финансов отчет и отчетът за дейността  се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

           Задължителна отчетна информация

           Чл. 42.  Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

           Дивиденти

           Чл. 43.  Сдружението не разпределя печалба.

           Книги на дружеството

           Чл. 44. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения.  Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги.  Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

           (2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им.

                   VI.  ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

           Основания за прекратяване

           Чл.45.  Дружеството се прекратява:

           1.  по решение на Общото събрание;

           2.  с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

           3. при ликвидация.

 

                          VII.  ЛИКВИДАЦИЯ

           Чл. 46. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен вслучаите на преобразуване на сдружението.

           (2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението.  Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

           (3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество по решение на Управителния съвет  се разпределя  между членовете на Сдружението или се преотстъпва безвъзмездно на други сдружения със сходни цели.

           (4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

 

             VIII.  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

           Чл. 47.  Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

           Чл.48.  Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

           Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност “Историческа пробуда”, състояло се на 09.11.2010 г. в гр. София, и променен от общото събрание състояло се на 03.10.2012г. и 16.01.2020г. в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.

 

 

 

           

ЧЛЕНОВЕ:                                                                                                 

1. Николай Боянов Маринов- Преседател                                    

2. Христо Ивов Шумански – Член на УС                                      

3. Димитър Теодоров Русинов- Член на УС

4. Николина Иванова Табакова- Касиер                   

5.  Светослав Николаев Нинов

6.  Пламен Ангелов Ангелов

7.  Николина Иванова Цолова

8.  Станислав Бранимиров Жеков

9. Галин Тодоров Ганев

10. Иван Тодоров Ганев

           

 

гр.  София

16.01.2020г.